Privacyverklaring en Geschillen

Privacy statement Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.

Zorgvuldig, transparant en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens vindt Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. heel belangrijk. Zo houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. De AVG is van toepassing vanaf     25 mei 2018. De volledige tekst van de AVG is beschikbaar op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In dit privacy statement leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens wij registreren en hoe wij daarmee omgaan. U leest daarnaast hoe u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook leest u meer over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens registreert en verwerkt Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die wij nodig hebben om de dienstverlening voor u te kunnen uitvoeren. Hieronder vallen de volgende gegevens:
• naam, voorletters
• geboorte- en overlijdensdatum
• Burgerservicenummer (BSN)
• woonadres, postcode en woonplaats
• correspondentieadres
• geslacht
• burgerlijke staat
• relatiegegevens: partner, ex-partner
• dienstverbandgegevens bij aangesloten werkgever, inclusief pensioeninleg
• arbeidsongeschiktheidsgegevens
• e-mailadres
• telefoonnummer
• beleggingsprofiel
• pensioenkapitaal
• overige persoonsgegevens (die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact)
• IP-adres, bezoek aan site, cookies en cookie instellingen
• contact met servicedesk, chat, mail, app en vragen die deelnemers stellen

Voor welk doel verwerkt Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. uw persoonsgegevens?

• Om (administratieve) werkzaamheden te kunnen verrichten die nodig zijn voor de uitvoering van de Rabo BedrijvenPensioen regeling. Daar hoort ook bij dat wij over uw actuele persoons- en relatiegegevens beschikken zodat wij contact met u en eventueel uw (ex)partner of werkgever kunnen onderhouden.
• Vaststellen van de hoogte van het pensioenkapitaal en overdragen van pensioenkapitaal aan verzekeraars en pensioenuitvoerders (waaronder ook waardeoverdrachten).
• Administreren en innen van premies bij werkgevers.
• Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het versturen van uw jaarlijkse pensioenoverzicht.
• Voor het optimaliseren van onze dienstverlening.

Is de verwerking van persoonsgegevens door Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. rechtmatig?

Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. verwerkt uw persoonsgegevens:
• om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. rust, onder meer op grond van de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement;
• op grond van de gerechtvaardigde belangen als bedoeld in artikel 6 onder de AVG.

Van wie verwerkt Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. persoonsgegevens?

• (gewezen) deelnemers
• partner en ex-partner van de (gewezen) deelnemer
• Contactpersonen van werkgevers

Van wie ontvangt Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. uw persoonsgegevens?

• Allianz
• u of uw wettelijke vertegenwoordiger
• de werkgever die bij Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. is aangesloten
• Basisregistratie Personen
• Belastingdienst
• Sociale Verzekeringsbank
• UWV
• Pensioenuitvoerders of verzekeraars waar u eerder pensioen heeft opgebouwd
• andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties die u heeft gemachtigd om gegevens te verstrekken.

Aan wie verstrekt Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. uw persoonsgegevens?

Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenregelingen en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De uitvoering van de pensioenadministratie wordt door Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. uitgevoerd. Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. beschikt daarom over uw (persoons)gegevens. De overige partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
• Toezichthouders
• Overheidsinstanties
• Mailingverwerkers/Drukkerijen
• Archiefopslagen
• ICT database/websitebeheer- en onderhoudsbedrijven
• IT securitybedrijven
• Onderzoekspartijen
• Accountants/actuariskantoren voor controle doeleinden
• Achmea en Allianz voor risicodekkingen in het Rabo BedrijvenPensioen
• Andere verzekeraars en/of pensioenuitvoerders
• Buiten de EER worden persoonsgegevens verwerkt

Uw persoonsgegevens op Mijn Rabo BedrijvenPensioen

Op Mijn Rabo BedrijvenPensioen staat een overzicht van uw pensioenkapitaal in het Rabo BedrijvenPensioen. Inloggen op Mijn Rabo BedrijvenPensioen kan met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gegevens op Mijn Rabo BedrijvenPensioen zijn beveiligd volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw rechten m.b.t. verwerking van persoonsgegevens

Beperking van verwerking
U heeft het recht van Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
3. Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
4. d) U heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. zwaarder wegen dan die van u.

Recht op inzage
Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. houdt uw gegevens graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Dan kunt u ons schriftelijk of via mail vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u hooguit binnen een maand een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Zijn uw persoonsgegevens onjuist verwerkt? Dan kunt u ons digitaal of schriftelijk een correctie doorgeven. Binnen een maand ontvangt u bericht of Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. aan uw verzoek kan voldoen.

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen bij Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. wist uw persoonsgegevens wanneer deze:
• niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
• u op terechte gronden bezwaar maakt tegen de verwerking;
• onrechtmatig zijn verwerkt;
• dienen te worden gewist op grond van een wettelijke verplichting die op basis van Europese of nationale wetgeving op Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. rust.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat in uw situatie een ander belangenafweging nodig is dan kunt u dit schriftelijk of via mail aangeven bij Allianz Premie Pensioen Instelling B.V..

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door Allianz Premie Pensioen Instelling B.V..

Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
U heeft het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor u geen expliciete toestemming hebt gegeven, uw standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit aan te vechten.

U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw privacy rechten naar Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. sturen. U kunt uw verzoek schriftelijk sturen aan Allianz Premie Pensioen Instelling B.V., Postbus 600, 3700 AP Zeist. U kunt ook een e-mail sturen naar service@rabobedrijvenpensioen.nl. Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek uw verzoek uitvoeren. Indien wij uw verzoek niet binnen een maand kunnen uitvoeren, informeren wij u binnen een maand waarom uw verzoek niet kan worden afgehandeld en een nieuwe termijn aangeven (maximaal 2 maanden na informeren).

Welke maatregelen treft Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. voor de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens?

Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. heeft de nodige passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging. Verder zijn de nodige voorzieningen aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van uw gegevens.

Sommige medewerkers hebben al vanwege hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens. Overige medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken, behalve wanneer zij vanwege de wet verplicht zijn de gegevens te verstrekken.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij een bepaalde periode omdat de wet ons dat verplicht, bijvoorbeeld op basis van pensioenwetgeving en fiscale wetgeving. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn.

Cookies

De website van Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes worden op uw computer, tablet of mobiele telefoon achtergelaten voor de gebruiksvriendelijkheid van de website. Ze onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen en voorkeuren. De informatie uit cookies verstrekken we nooit aan derden. Als u de cookies uitzet, zal onze website voor u minder goed functioneren.

Onze website heeft cookies voor:
• Het onthouden van uw keuzes en invoer (bewaren we 3 maanden)
• Klanttevredenheidonderzoek (bewaren we 6 maanden)
• Feedbackmogelijkheid (bewaren we 1 week)
• (Anoniem) meten en analyse van websitebezoek via Google Analytics (bewaartermijn 1 jaar)

Geen persoonsgegevens
Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. Met de cookies kunnen wij u niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren.

Cookies uitzetten
Door onze website te gebruiken, accepteert u ook onze cookies. Wilt u geen cookies op uw computer? In de instellingen van uw browser kunt u de cookies uitzetten.

Klachten?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Allianz Premie Pensioen Instelling B.V., dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt uw klacht richten aan Allianz Premie Pensioen Instelling B.V., Postbus 600, 3700 AP Zeist of stuur een mail naar service@rabobedrijvenpensioen.nl.
U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Andere vragen?

Heeft u andere vragen over dit statement of de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een brief naar Allianz Premie Pensioen Instelling B.V., Postbus 600, 3700 AP Zeist of een mail naar service@rabobedrijvenpensioen.nl. Wij helpen u graag.

Geschillen

Alle geschillen vanwege de pensioenregeling en uitvoeringsovereenkomst van de Rabo PGGM PPI kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. De Rabo PGGM PPI is aangesloten bij de Ombudsman Pensioenen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. De Rabo PGGM PPI garandeert dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Zonder uw goedkeuring worden uw gegevens niet beschikbaar gesteld aan derde partijen.