Pensioen en beleggen

Rabo BedrijvenPensioen belegt het pensioenkapitaal dat voor u wordt ingelegd. Dat doen we omdat sparen te weinig oplevert en we allemaal een zo goed mogelijk vooruitzicht willen hebben als we met pensioen gaan. We beleggen voor een hoger pensioen, maar kijken ook naar de risico’s. Daarom spreiden we de beleggingen op twee manieren door middel van het zogenaamde life cycle beleggen en de wereldwijde spreiding.

We voelen daarnaast de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Bij duurzaamheid gaat het zeker om ecologische (milieu-)aspecten. Maar het betreft ook sociale aspecten zoals de eerbiediging van mensenrechten en het bieden van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Het omvat bijvoorbeeld onder meer nog aandacht voor goed bestuur van bedrijven met voldoende diversiteit in de leiding en het waarborgen van medezeggenschap.

Het meewegen van duurzaamheidsaspecten vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsbeleid. Wij kijken dus goed naar de duurzaamheidsrisico’s bij onze beleggingen en de invloed van onze beleggingen op duurzaamheid. Wij doen dat met onze vermogensbeheerder Black Rock. Hier leest u meer over hoe wij omgaan met verantwoord beleggen.

Allereerst wordt er gekeken naar de resterende periode van uw pensioenopbouw. We beleggen uw pensioengeld volgens het zogenaamde ‘life cycle beleggen’. Als u nog een lange tijd tot uw pensioen te gaan heeft, beleggen we vooral in aandelen. Dit doen we om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Dat kan, omdat bij een negatief rendement er nog een lange periode is om hiervan te herstellen. Dichter bij uw pensioen beleggen we daarom minder in aandelen en steeds meer in obligaties, zodat het beleggingsrisico kleiner wordt. Naarmate de pensioendatum dichter bij komt, verleggen we de investeringen naar meer solide beleggingsfondsen met minder risico.

Beleggen in fondsen van BlackRock

We beleggen uw pensioengeld in  beleggingsfondsen van BlackRock. Dat doen we door tegelijkertijd in drie mandaten te beleggen:

  1. Rendement: Meeste risico waarin gedurende de gehele opbouwperiode belegd wordt. Er wordt voornamelijk in dit mandaat belegd als er nog veel jaren te gaan zijn tot aan het pensioen. Het doel is om een hoog rendement te behalen, daarom wordt voornamelijk belegd in aandelen en obligaties met een hoog risico.
  2. Vastrentend kort: Beperkt risico waarin gedurende de gehele opbouwperiode belegd wordt. Het mandaat bestaat voornamelijk uit obligaties. het doel van dit fonds is om een wat lager maar stabiel rendement te genereren.
  3. Vastrentend lang: Doel van dit mandaat is om het pensioen zo veel mogelijk veilig te stellen. De laatste jaren voor de pensioendatum wordt hierin het meest belegd. Het mandaat bestaat voornamelijk uit obligaties met een lange looptijd. 

Meer informatie over de BlackRock-fondsen

Ten tweede beleggen we  in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties. De gedachte daarachter is dat we verwachten dat de waarde van alle beleggingscategorieën niet tegelijk omhoog of naar beneden gaat. Daarnaast beleggen we wereldwijd, omdat de economie per regio en land verschilt.
Zo krijgen we zowel spreiding over beleggingscategorieën als regio’s. Op deze manier proberen we het risico van beleggen te verminderen.

  • Aandelen: Met een aandeel bezit je een gedeelte van een onderneming. Hierdoor profiteer je mee van de groei van de organisatie. Bij tegenvallende resultaten deel je in het verlies. Aandelen worden verhandeld op de beurs.
  • Obligaties: Een geldlening aan een onderneming of overheid. Deze lening wordt voor een afgesproken periode verstrekt en terugbetaald met rente. Het risico bestaat dat de onderneming of overheid in financieel slecht weer verkeert waardoor terugbetaling moeilijk wordt of failliet is met als gevolg dat terugbetaling uitblijft.
  • Rendement: Beleggen geeft resultaat. De pensioenpremie wordt geïnvesteerd in aandelen en obligaties en dat levert beleggingsresultaat op. Dit resultaat wordt rendement genoemd en is de opbrengst van winst of een investering. Deze opbrengst kan positief en negatief zijn.

Beleggen voor pensioen geeft geen garantie voor de toekomst, dit komt omdat er altijd invloeden van buitenaf zijn. Dit geldt ook voor de risico’s die beleggen met zich mee brengt. Helemaal vermijden is onmogelijk, maar we spelen hier zo goed mogelijk op in door de ontwikkelingen op de markt nauwlettend te volgen, en onze kennis optimaal in te zetten.

U draagt zelf het risico

We doen er alles aan om uw beleggingen op een solide en veilige manier te beleggen met een zo positief mogelijk resultaat. De resultaten van het belegde kapitaal komen voor uw eigen rekening. Dit is prettig als het resultaat positief uitpakt, maar houdt er ook rekening mee dat bij negatief resultaat u zelf het risico draagt.

Profielbeleggen

Om voldoende pensioen op te bouwen worden de maandelijkse premiebetalingen belegd. Standaard hanteren wij het zogenaamde neutrale risico, waarbij wij streven naar een aantrekkelijk rendement. Profielbeleggen stelt u in staat om invloed uit te oefenen op het beleggingsrisico. Hoeveel risico wij nemen bij deze beleggingen, hangt af van de keuze die u maakt. Maakt u geen keuze, dan wordt standaard belegd in het neutrale beleggingsprofiel.

Door middel van vijf profielen is onderscheid gemaakt in de verschillende beleggingsrisico’s.  De profielen lopen uiteen van weinig tot veel risico, waarbij het neutrale profiel er tussenin zit.

Naam profiel

Beleggingsrisico

Offensief

U wilt een zo hoog mogelijk rendement en bent bereid daarvoor een groot risico te lopen.

Licht offensief

U streeft naar een hoog rendement en bent bereid om risico te nemen.

Neutraal

U streeft naar een aantrekkelijk rendement en neemt hiervoor de nodige risico's.

Behoudend

U streeft naar een iets minder aantrekkelijk rendement en bent bereid risico's te nemen.

Defensief

U wilt een relatief laag, maar betrouwbaar rendement en neemt beperkt beleggingsrisico.

U kiest, wij adviseren

Om u op weg te helpen staat er een vragenlijst voor u klaar met elf vragen. Via de vragen komen we erachter hoe uw financiële situatie in elkaar zit en  welk type belegger u bent. Op basis van de door u  gegeven antwoorden geven wij een advies over het meest passende profiel.
De mogelijke financiële consequenties van het geadviseerde profiel, en deze vergelijken met andere profielen, tonen wij u daarna. Wanneer u voldoende geïnformeerd bent maakt u een keuze.

In het profiel Offensief neemt u meer risico om een hoger rendement te behalen. U streeft naar een zo hoog mogelijk pensioen. Maar u weet dat het ook lager kan uitvallen door tegenvallende beleggingsresultaten en dat u dan met een lager pensioen moet kunnen rondkomen.
Met het offensieve profiel sorteert u optimaal voor op een variabele pensioenuitkering. Dat betekent dat u ook na pensioeningang kan blijven beleggen voor een hoger pensioen.  De keuze voor een vaste of variabele uitkering maakt u pas als u met pensioen gaat.
Tot 15 jaar voor pensioeningang wordt voor 95% belegd in het rendementsfonds en 5% in het Vastrentend kort fonds. Daarna wordt in 15 jaar afgebouwd naar een allocatie van 30% in het rendementsfonds en 70% in een combinatie van de Vastrentend kort en Vastrentend lang fondsen. Met de allocatie naar het Vastrentend lang fonds zorgen we dat het renterisico richting pensioeningang wordt afgebouwd. U bent voor de hoogte van uw pensioen dan minder afhankelijk van de rentestand op het moment dat u een pensioen inkoopt.

In het profiel Licht offensief neemt u meer risico om een hoger rendement te behalen. U streeft naar meer pensioen. Maar u weet dat het ook lager kan uitvallen door tegenvallende beleggingsresultaten en dat u dan met een lager pensioen moet kunnen rondkomen.
Met het licht offensieve profiel sorteert u voor op een deels variabele en deels vaste pensioenuitkering. Dat betekent dat u ook na pensioeningang gedeeltelijk kunt blijven beleggen voor een hoger pensioen.  De keuze voor een vaste of variabele uitkering maakt u pas als u met pensioen gaat.
Tot 15 jaar voor pensioeningang wordt voor 87,5% belegd in het rendementsfonds en 12,5% in het Vastrentend kort fonds. Daarna wordt in 15 jaar afgebouwd naar een allocatie van 22,5% in het rendementsfonds en 77,5% in een combinatie van de Vastrentend kort en Vastrentend lang fondsen. Met de allocatie naar het Vastrentend lang fonds zorgen we dat het renterisico richting pensioeningang wordt afgebouwd. U bent voor de hoogte van uw pensioen dan minder afhankelijk van de rentestand op het moment dat u een pensioen inkoopt.

Het neutrale profiel heeft een gebalanceerde verhouding tussen rendement (het verwachte pensioen) en risico (het pensioen in een tegenvallend scenario). In dit profiel wordt voor u belegd als u geen keuze maakt.
Met het neutrale profiel sorteert u voor op een vaste pensioenuitkering. Dat betekent dat u op het moment dat u met pensioen gaat een vaste uitkering aankoopt, die na pensioeningang niet meer zal stijgen of dalen. De keuze voor een vaste of variabele uitkering maakt u pas als u met pensioen gaat.
Tot 15 jaar voor pensioeningang wordt voor 80% belegd in het rendementsfonds en 20% in het Vastrentend kort fonds. Daarna wordt in 15 jaar afgebouwd naar een allocatie van 15% in het rendementsfonds en 85% in een combinatie van de Vastrentend kort en Vastrentend lang fondsen. Met de allocatie naar het Vastrentend lang fonds zorgen we dat het renterisico richting pensioeningang wordt afgebouwd. U bent voor de hoogte van uw pensioen dan minder afhankelijk van de rentestand op het moment dat u een pensioen inkoopt.

U vindt een laag risico belangrijker dan risico nemen voor een mogelijk hoger pensioen. U wilt grote schommelingen in uw pensioen voorkomen. Het risico op een tegenvallende pensioenuitkering is kleiner dan in het neutrale profiel, maar niet uitgesloten. U accepteert dat u minder profiteert van hoge rendementen. Het financieel risico dat u loopt wilt u in ieder geval laag houden.
Met het behoudende profiel sorteert u voor op een vaste pensioenuitkering. Dat betekent dat u op het moment dat u met pensioen gaat een vaste uitkering aankoopt, die na pensioeningang niet meer zal stijgen of dalen. De keuze voor een vaste of variabele uitkering maaktu pas als u met pensioen gaat.
Tot 15 jaar voor pensioeningang wordt voor 70% belegd in het rendementsfonds en 30% in het Vastrentend kort fonds. Daarna wordt in 15 jaar afgebouwd naar een allocatie van 15% in het rendementsfonds en 85% in een combinatie van de Vastrentend kort en Vastrentend lang fondsen. Met de allocatie naar het Vastrentend lang fonds zorgen we dat het renterisico richting pensioeningang wordt afgebouwd. U bent voor de hoogte van uw pensioen dan minder afhankelijk van de rentestand op het moment dat u een pensioen inkoopt.

In het profiel Defensief vindt u een laag risico belangrijker dan risico nemen voor een mogelijk hoger pensioen. U wilt zo veel mogelijk voorkomen dat uw pensioen in waarde schommelt. Het risico op een tegenvallende pensioenuitkering is kleiner, maar niet uitgesloten. U accepteert dat u minder profiteert van hoge rendementen. Het financieel risico dat u loopt wilt u in ieder geval zo laag mogelijk houden.
Met het defensieve profiel sorteert u voor op een vaste pensioenuitkering. Dat betekent dat u op het moment dat u met pensioen gaat een vaste uitkering aankoopt, die na pensioeningang niet meer zal stijgen of dalen. De keuze voor een vaste of variabele uitkering maakt u pas als u met pensioen gaat.
Tot 15 jaar voor pensioeningang wordt voor 60% belegd in het rendementsfonds en 40% in het Vastrentend kort fonds. Daarna wordt in 15 jaar afgebouwd naar een allocatie van 15% in het rendementsfonds en 85% in een combinatie van de Vastrentend kort en Vastrentend lang fondsen. Met de allocatie naar het Vastrentend lang fonds zorgen we dat het renterisico richting pensioeningang wordt afgebouwd. U bent voor de hoogte van uw pensioen dan minder afhankelijk van de rentestand op het moment dat u een pensioen inkoopt.