Arbeidsongeschiktheid

Behoud van financiële zekerheid

Kunt u door arbeidsongeschiktheid niet meer of nog maar gedeeltelijk werken, dan heeft dat impact op uw financiële situatie. Arbeidsongeschiktheid heeft ook impact op uw pensioen. Graag leggen we u uit wat de impact is.

 

In het eerste jaar van uw ziekte krijgt u vaak nog uw salaris volledig doorbetaald. Het tweede jaar dat u ziek bent zakt dit doorgaans naar 70% van uw laatst verdiende loon. Kunt u na deze twee jaar niet of niet volledig aan het werk en wordt u arbeidsongeschikt verklaard dan krijgt u een WIA-uitkering, Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Voor u wordt maandelijks pensioenpremie ingelegd zodat u pensioen opbouwt. Als u arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u minder of zelfs geen salaris. De pensioenpremie wordt daardoor lager of vervalt. Om te voorkomen dat er een gat ontstaat in uw pensioen, biedt Rabo BedrijvenPensioen premievrijstelling aan. Met premievrijstelling wordt bij arbeidsongeschiktheid de pensioenpremie gedeeltelijk of volledig doorbetaald. Zo blijft u pensioen opbouwen en behoudt u uw financiële zekerheid voor de toekomst. Ook wordt de risicoverzekering voortgezet, zodat u verzekerd blijft bij overlijden. Hiermee is het partner- en wezenpensioen gedekt en ontvangen uw nabestaanden na uw overlijden een uitkering die bijdraagt in hun dagelijks onderhoud.

De pensioenpremie kan volledig worden doorbetaald, maar dit is niet vanzelfsprekend. Het UWV drukt in een percentage uit hoe arbeidsongeschikt u bent en op basis daarvan wordt de hoogte van de doorbetaalde pensioenpremie bepaald.

Mate van arbeids-ongeschiktheid

Percentage doorbetaalde pensioenpremie

0% - 34% 0%
35% - 44% 40%
45% - 54% 50%
55% - 64% 60%
65% - 79% 72,5%
80% - 100% 100%

 

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en verandert uw situatie, geef dit dan aan ons door met de UWV-beschikking als bijlage. Wij passen onze administratie op de nieuwe situatie aan en zorgen dat de pensioenpremie correct wordt doorbetaald.